Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Targowiska Sp. z o.o.
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Logowanie
Login:
Hasło:

» zarejestruj się    » zapomniałem hasła
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi porządkowe na placach targowiskowych i Jarmarkach w Poznaniu, zarządzanych przez Spółkę z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi porządkowe  na placach targowiskowych i Jarmarkach w Poznaniu, zarządzanych przez Spółkę z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu.

Poznań dnia: 10/03/2017

Targowiska Sp. z o.o.
ul. Górecka 104
61-483 Poznań
tel. 61 8520-492

NIP 777-00-00-548 REGON 631012227 BZWBK III O/Poznań 58109013590000000035018167
Wysokość kapitału zakładowego: 2.522.000,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000033085 

Ogłoszenie: Usługi porządkowe na placach targowiskowych i Jarmarkach w Poznaniu, zarządzanych przez Spółkę z o.o. „TARGOWISKA”  w Poznaniu.            

Zamawiający

TARGOWISKA Sp. z o.o.

ul. Górecka 104
61-483 Poznań

biuro@targowiska.com.pl
www.targowiska.com.pl

 

Adres strony na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

www.targowiska.biuletyn.net

Ogłasza przetarg na:
Usługi porządkowe  na placach targowiskowych i Jarmarkach w Poznaniu, zarządzanych przez Spółkę z o.o. Targowiska w Poznaniu.

 

1.Rynek Wildecki

2.Rynek Jeżycki

3.Rynek Świt

4.Plac Wielkopolski

5.Dolna Wilda

6.Rynek Łazarski

7.Plac Bernardyński

8.Urbanowska

9.Racjonalizatorów

10.Jarmark Wielkanocny

11.Jarmark Świętojański

12.Jarmark Betlejem Poznańskie

13.Jarmark Wielkanocny 2018

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Robert Mańczak,  tel.  61 8520-492 w. 11
Kryteria oceny ofert:
1. Cena 60%
2. Czas reakcji na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości – 40%

( od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu przystąpienia do usunięcia nieprawidłowości)


Wadium wynosi:

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w:
TARGOWISKA Sp. z o.o.
ul. Górecka 104
61-483 Poznań
Siedziba Zamawiającego, I piętro, pokój nr 6
w godz. 7:00 do 14:00

Cena formularza:
0,00 zł

Miejsce i termin składania ofert:
Targowiska Sp. z o.o.
ul. Górecka 104
61-483 Poznań
Siedziba Zamawiającego, I piętro, sekretariat pokój 4a
do dnia: 17/03/2017r  godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Targowiska Sp. z o.o.
ul. Górecka 104
61-483 Poznań
Siedziba Zamawiającego, I piętro, sala konferencyjna, pokój 4
dnia: 17/03/2016r.   godz. 10:15


Informacje o warunkach wymaganych od wykonawców:

1.Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt.1 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: zamiatanie, dezynfekcja, wyrywanie chwastów, odśnieżanie, usuwanie śliskości, usuwanie odpadów do pojemników z zachowaniem selektywnej segregacji. Wykonawca nie będzie mógł polegać na zasobach innych podmiotów, w myśl art. 22a  ustawy Pzp w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, odnoszących się do zastrzeżonej jako kluczowa część zamówienia.

 

 

1.1.W przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców w realizacji zadania; zmywanie płyty targowiska wraz ze stołami oraz wywożenie śniegu i błota pośniegowego, Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże na piśmie umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom odpowiada za działanie lub zaniechanie tych podmiotów jak za swoje własne.

2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 10 osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie tych osób na umowę o pracę. Zamawiający na każdym etapie  realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienie przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę. W przypadku nie wywiązania się z w/w zobowiązań, Zamawiający zastosuje kary związane z

3. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

a)     posiadania zdolności technicznej lub zawodowej  ( art. 22 d ustawy ),

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, wielkości powierzchni przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie nie mniej niż dwie 2 usługi, które polegają(ły) na sprzątaniu terenów zewnętrznych z uwzględnieniem odśnieżania terenów i usuwania ich oblodzenia o wielkości powierzchni usługi nie mniej 2000m².

 

b)Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej dwoma myjkami ciśnieniowymi jednym odkurzaczem do liści, jedną bezpyłową zamiatarką mechaniczną, dwoma samochodami skrzyniowymi lub samochodami ciężarowymi do przewozu kontenerów w celu wywozu śniegu, trzema zbiornika na wodę oraz urządzeniem do polewania i  zmywania nawierzchni targowiska.

 

4.Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w  Roz. VI ust. 1pkt 1.1 ppkt. a) i b)  SIWZ.

Podstawy wykluczenia:

1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów.

1.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1.1.Oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 2) i ust. 1b ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.  W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot ( składane razem z ofertą),

a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wielkości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, ocena tego warunku będzie spełniona jeżeli każdy z Wykonawców wykonał/wykonuje nie mniej niż dwie usługi sprzątania terenów zewnętrznych. (składane na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są:

1)     referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane

2)     oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej,

3)     w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami załącznik nr 7 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

1.2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego  łączących go z nimi stosunków, wyłącznie dla zadania zmywanie płyty targowiska wraz ze stołami oraz wywozu śniegu i błota pośniegowego. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w s0-6, 90511300-5,90690000-0,90620000-9,90630000-2

Termin realizacji zamówienia:

1.Wymagany termin wykonania zamówienia dla rynków od: 01.04.2017 – 31.03.2018r.
2.Termin realizacji zamówienia dla Jarmarku Wielkanocnego: od 01.04.2017 do 14.04.2017r.
3.Termin realizacji zamówienia dla Jarmarku Świętojańskiego: od 10.06.2017 do 26.06.2017r.
4.Termin realizacji zamówienia dla Jarmarku Betlejem - od   09.12.2017 do 23.12.2017r.
5.Termin realizacji zamówienia dla Jarmarku Wielkanocnego: od 17.03.2018 do 29.03.2018r.

Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych: postępowanie podlega opublikowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1.Na podstawie art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustala się zabezpieczenie należytego wykonania  umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto od całości zamówienia.
Zmiana umowy:

1.Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

a)     w przypadku likwidacji targowiska lub części targowiska, lub w przypadku przejęcia terenu przez inny organ zarządzający

b)     zmniejszenia powierzchni targowiska Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości powierzchni objętej usługą o czym powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu do kwoty należnej za sprzątanie zmniejszonej powierzchni w stosunku powierzchni pierwotnej

c)     w przypadku odstąpienia od organizacji Jarmarku

d)     w przypadku zmiany terminu organizacji Jarmarku

e)     zmniejszenia powierzchni Jarmarku

f)      w  sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu umowy

g)     zaistnienia siły wyższej polegającej na powstaniu zdarzenia niezależnego od Wykonawcy, niewynikającego z jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:

 -    żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, niskie temperatury  powietrza   uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych,

 -    bunty,  niepokoje,  strajki.

Zawarcie umowy:

1.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyniku postępowania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2.Zamawiający żąda, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, przed podpisaniem umowy przedłożyli umowę regulującą ich współpracę.

3.Zamawiający żąda od Wykonawcy w dniu podpisania umowy przedłożenia wykazu  osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym  zatrudnienie tych osób na umowę o pracę na czas trwania zamówienia.

4.Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy.

 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, oryginał lub uwierzytelnioną kopię opłaconej polisy lub inny dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki.

 

4.2. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu uwierzytelnionych dokumentów, o których mowa powyżej, przed datą wygaśnięcia poprzedniej, pod rygorem naliczenia kary umownej.

                                                                       Kierownik Zamawiającego

                                                                       Iwona Rafińska

 


Pliki do pobraniadata wytworzenia2017-03-10
data udostępnienia2017-03-10
sporządzone przezMałecka Danuta
opublikowane przezLidia Bzdenga-Antoniewicz
ilość odwiedzin253
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Targowiska Sp. z o.o., Górecka 104, 61-483 Poznań, tel.: 61 852 04 92, fax: , biuro@targowiska.com.pl, targowiska.com.pl
Przydatne informacje
  Prawo
  Nasza spółka
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@